ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΕΜΜ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΕΜΜ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΗΜΑΙΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ

 

 Άρθρο 1 – Υπόσταση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΗΜΑΙΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ

 

 Άρθρο 1 – Υπόσταση

Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΕΕΜΜ είναι ο πολιτικός φορέας, που ενώνει τους αλβανούς υπήκοους ελληνικής εθνικότητας, οι οποίοι διαβιούν εντός και εκτός της χώρας, ανεξάρτητα από φύλο και κοινωνική κατάσταση και λειτουργεί σε όλη την αλβανική επικράτεια. Σέβεται και προστατεύει τα αναγνωρισμένα από τις Διεθνείς Συμβάσεις δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου, ειδικότερα εκείνα εθνικών, πολιτισμικών, γλωσσικών Μειονοτήτων, θρησκευτικών και κοινωνικών ομάδων, καθώς και ατόμων. Το παρόν Καταστατικό του κόμματος ταυτίζεται πλήρως με το Σύνταγμα της Αλβανικής Δημοκρατίας και την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας.

 Άρθρο 2 – Στόχοι

Οι στόχοι του Κόμματος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΕΕΜΜ:

 •  Μάχεται για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και των Μειονοτήτων και για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πλήρη εφαρμογή τους στο πλαίσιο της διεθνούς νομοθεσίας.
 •  Μάχεται για την προστασία, αλλά και τη δημιουργία νομικών και κοινωνικών θεσμών για τη σωστή λειτουργία του συστήματος των δικαιωμάτων και ελευθεριών, ειδικότερα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σεβόμενο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της πλειοψηφίας στη χώρα. Συμβάλει για την συνεχή βελτίωση και προσαρμογή της νομοθεσίας της χώρας με τις διεθνείς συμβάσεις όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Μειονοτήτων. Στη συγκρότηση και βελτίωση των αντίστοιχων εξειδικευμένων ιδρυμάτων και προπαντός για τη συμμετοχή των Μειονοτήτων στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της χώρας..
 •  Προστατεύει και βελτιώνει περαιτέρω τις πολιτιστικές, γλωσσικές και κοινωνικές παραδόσεις της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και συμβάλει στη συγκρότηση αντίστοιχων ιδρυμάτων και οργανισμών για τη διάσωση και διάδοσή τους..
 •  Παλαίβει για της εφαρμογή στην πράξη των επικυρωμένων από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, διεθνών δικαιωμάτων για τις Εθνικές Μειονότητες και, μέσα από την πολιτική, νομική και διοικητική του δραστηριότητα, συμβάλει για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των ανάλογων φακέλων..
 •  Αναλαμβάνει την άμεση εκπροσώπηση των Ελλήνων της Αλβανίας στην Κεντρική και την Τοπική Εξουσία..
 •  Τηρεί θεσμικές σχέσεις με τα εξειδικευμένα διεθνή ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και τα ενημερώνει ταχτικά για την πορεία και το βαθμό της εφαρμογής τους.

 Άρθρο 3 – Επωνυμία

Η επωνυμία του Κόμματος είναι: Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ).

 Άρθρο 4 – Έδρα

Η κεντρική έδρα του Κόμματος ΕΕΜΜ βρίσκεται προσωρινά στη Συνοικία 4 της πόλης των Αγίων Σαράντα, ενώ εκπρόσωποι του Κόμματος θα εγκατασταθούν στα Τίρανα.

 Άρθρο 5 – Σφραγίδα

Το Κόμμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) έχει τη δική του σφραγίδα, η οποία είναι ορθογώνιου σχήματος. Κάτω εμφανίζει ένα κλαδί βαλανιδιάς και τα αρχικά MEGA και ΕΕΜΜ, ενώ στο άνω ημικύκλιο θα αναγράφονται τα αρχικά MEGA και ΕΕΜΜ(Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον).

 Άρθρο 6 – Εμβλημα και σημαία

Το Κόμμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΕΕΜΜ έχει δικό του έμβλημα και δική του σημαία. Το έμβλημα του Κόμματος φέρει δωρικό κύονα και κλαδί βαλανιδιάς και το όνομα του Κόμματος σε συντομογραφία, στην αλβανική και την ελληνική γλώσσα (MEGA -ΕΕΜΜ), ενώ η σημαία είναι σχήματος παραλληλεπιπέδου γαλανού χρώματος, με το έμβλημα του Κόμματος στη μέση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ

 

 Άρθρο 7 – Τα μέλη

Μέλη του Κόμματος μπορούν να καταγραφούν όλοι αλβανικοί πολίτες ελληνικής εθνικότητας, άνω των 18 ετών, καθώς και οι φίλοι και οι συμπαθούντες, που αποδέχονται το Πρόγραμμα και το Καταστατιτικό του, πληρώνουν ταχτικά τις συνδρομές συμμετέχουν σε μία από τις βασικές οργανωτικές του δομές και δεν είναι μέλη άλλου Κόμματος.

 Άρθρο 8 – Παραδοχή

Η παραδοχή στο Κόμμα γίνεται μετά από ατομική αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από ανοιχτή ή κρυφή ψηφοφορία του Τμήματος, στο οποίο κατατίθεται η αίτηση.

 Άρθρο 9

Τα μέλη του Κόμματος Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΕΕΜΜ εφοδιάζονται με δελτίο μέλους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

 Άρθρο 10

Τα μέλη του Κόμματος καταβάλουν ετήσια συνδρομή καθώς και το υποχρεωτικό ποσό της παραδοχής.

 Άρθρο 11

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Κόμματος ΕΕΜΜ: Α) όσοι διαδίδουν αντιδημοκρατικές και ολοκληρωτικές ιδέες. Β) όσοι είναι μέλη σε άλλα Κόμματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΕΜΜ

 

 Άρθρο 12

Το μέλος του ΕΕΜΜ έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  •  Να συμμετέχει ελεύθερα στις συζητήσεις, στις συσκέψεις ή στον τύπο του Κόμματος, για να εκφράσεις τις σκέψεις και .
  •   Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα του Κόμματος..
  •  Να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες, που διοργανώσει το Κόμμα.
  •  Να προτείνει και να προτείνεται ως υποψήφιος για την εκπροσώπηση του Κόμματος στα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας με βάση τα κριτήρια, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Κόμματος..
  •  Να ενημερώνεται για την δραστηριότητα των διευθυντικών οργάνων του Κόμματος και των αντιπροσώπων του Κόμματος στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα..
  •  Να κάνει προτάσεις σε κάθε κομματική βαθμίδα για θέματα, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κόμματος. Να απευθύνεται στο Κόμμα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Να συμμετέχει στις συσκέψεις του Κόμματος όλων των βαθμίδων σε περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί κάποια απόφαση που τον αφορά..
  •  Να στηρίζεται από το Κόμμα όταν παρακωλείται κατά την κομματική του δραστηριότητα ή λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων..
  •  Να ενημερώνεται ταχτικά από τις κομματικές συσκέψεις ή από τον τύπο σχετικά με τις αποφάσεις και τη δραστηριότητα των κομματκών οργάνων..
  •  Να αποχωρεί από το Κόμμα μετά από δική του επιθυμία, υποβάλοντας γραπτή δήλωση.

Όλα τα μέλη του ΕΕΜΜ είναι ισότιμα έναντι στο Κόμμα, ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που έχουν στο μηχανισμό του, την οικονομική κατάσταση και τη κοινωνική θέση, εκτός του Κόμματος.

 Άρθρο 13 – Η αποχώρηση από το Κόμμα

Το Μέλος του ΕΕΜΜ μπορεί να απομακρυνθεί από το Κόμμα μετά από δική του απόφαση, οποιαδήποτε στιγμή. Για τούτο, ενημερώνει γραπτώς το Τμήμα στο οποίο υπάγεται και καταθέτει το κομματικό δελτίο. Σε περίπτωση που ένα μέλος απασχολείται σε τομείς όπου υπάρχει το ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του μέλους, τότε διακόπτεται η παραμονή του στις γραμμές του Κόμματος. Ένα μέλος του ΕΕΜΜ διαγράφεται από το Κόμμα σε περίπτωση που παραβιάζει τις αποφάσεις των οργάνων του. Τίθεται, επίσης, εκτός, σε περίπτωση που βλάπτει βαριά την λειτουργία του Κόμματος και όταν θεωρείται ένοχος μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση για εγκληματικές πράξεις. Βάσει του βαθμού της ευθύνης, λαμβάνονται τα εξής μέτρα: • Παρατήρηση • Απομάκρυνση από τη θέση, μέσα από την οποία έχει επωφεληθεί από την ύπαρξη στο Κόμμα. • Διαγραφή από το Κόμμα Η απόφαση γιας τα παραπάνω μέτρα λαμβάνεται από το Τμήμα του Κόμματος στο οποίο μετέχει. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ, αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου του αντίστοιχου Παραρτήματος. Το διεγραμμένο μέλος δικαιούται να εφεσιβάλει εντός 15 ημερών μέχρι το ανώτερο συλλογικό όργανο, το οποίο είναι αρμόδιο να αλλάξει ή να ακυρώσει το πειθαρχικό μέτρο εντός 30 ημερών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΕΜΜ

 

 Άρθρο 14 – Η βασική μονάδα

Η βασική μονάδα του Κόμματος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας – ΕΕΜΜ είναι το Τμήμα, το οποίο συγκροτείται από όχι λιγότερα από 20 μέλη. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών ξεπερνάει τα 50 άτομα, μετά από απόφαση του ίδιου του Τμήματος, χωρίζεται. Το Τμήμα, στην πρώτη του σύσκεψη εκλέγει το πρόεδρο και το γραμματέα, όπου μαζί με τους υπεύθυνους των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας, αποτελούν το προεδρείο του τμήματος. Στην περίπτωση που τα μέλη ξεπερνούν τον αριθμό 50, στο προεδρείο προστίθεται και ένας αντιπρόεδρος. Το Τμήμα συγκροτείται στη βάση της συνοικίας, του χωριού ή πόλης, σύμφωνα με τον αριθμό των μελών.

 Άρθρο 15 – Τα καθήκοντα του Τμήματος

Το Τμήμα αναλύει, επεξεργάζεται και εφαρμόζει την πολιτική του ΕΕΜΜ, τηρεί καθημερινές επαφές με τα μέλη και τους συμπαθούνττες, διευρύνει την επιρροή του Κόμματος στο λαό, τηρεί επαφές με τους συλλόγους και τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις στην περιοχή, όπου λειτουργεί. Σύμφωνα με τα βασικά ντουκουμέντα του Κόμματος, εργάζεται για τη διεύρυνση των γραμμών του Κόμματος, δέχεται νέα μέλη, παλαίβει για την πραγματοποίηση των εκλογικών στόχων του Κόμματος, που αποτελούν βασικό καθήκον του Τμήματος, αναλύει την εκλογική δραστηριότητα του Κόμματος, σέβεται τη σκέψη κάθε μέλους και κάθε ατόμου εντός και εκτός του Τμήματος, λαμβάνει μέτρα ενάντια σε οποιονδήποτε παραβιάζει τις νόρμες και τις συλλογικές αποφάσεις του Κόμματος, προτείνει και αιτιολογεί την υποψηφιότητα του Πρόεδρου του χωριού ή της συνοικίας. Προτείνει τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους για συμβούλους στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως αντιπροσώπους της αντίστοιχης επαρχίας, αξιολογεί τη δραστηριότητα των εκλεγμένων και διορισμένων, που εκπροσωπούν το Κόμμα. Εγείρει θέματα και καταθέτει την άποψή του για τα προβλήματα της Κοινότητας.

 Άρθρο 16 – Η λειτουργία του Τμήματος

Το ανώτερο όργανο του Τμήματος είναι η σύσκεψη του Τμήματος, που συνέρχεται όχι λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο. Η σύσκεψη του Τμήματος αποφασίζει για θέματα της δραστηριότητας και της διεύθυνσης. Τα μέλη που συμμετέχουν στο Τμήμα έχουν ισότιμη ψήφο. Ο πρόεδρος εκλέγεται με κρυφή ψήφο, αφού εξασφαλίσει την πλειοψηφία των μελών του Τμήματος, μια φορά σε δύο χρόνια, ενώ ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και οι υπεύθυνοι των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας, εκλέγοντα με ανοιχτή ψηφοφορία.

 Άρθρο 17 – Η Συντονιστική Επιτροπή

Στις Επαρχίες, στις οποίες λειτουργούν άνω των 5 Τμημάτων, συγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία καθοδηγεί επί καθημερινής βάσης τα Τμήματα, που υπάγονται σ’ αυτή. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους προέδρους των Τμημάτων και από τους αιρετούς στα τοπικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (Επαρχία, Δήμος) και έχει τετράχρονη εντολή. Ο αριθμός των μελών της Συντονιστικής εξαρτάται από τον αριθμό των Τμημάτων και καθοδηγείται από το Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, του υπεύθυνους των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας, τα οποία μέλη εκλέγονται με κρυψή ψήφο στην πρώτη της σύσκεψη. Η Συντονιστική συνέρχεται μία φορά το εξάμηνο, αλλά υποχρεωτικά συνέρχεται πριν και μετά τις εκλογικές καμπάνιες για το Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Συντονιστική εκλέγει τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, τους αντιπροσώπους για την Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη, προτείνει του υποψηφίους για τις Επαρχίες και του Δήμους του Νομού, που καλύπτει καθώς και τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Ως αντιπρόσωποι στην Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη συμμετέχουν εκείνοι που προτείνονται και εκλέγονται από τα Τμήματα, οι τοπικοί αιρετοί, οι σύμβουλοι κάθε βαθμίδας, οι εκπρόσωποι της Γυναίκας, της Νεολαίας, των Επιχειρηματειών, της Παιδείας, διαφόρων συλλόγων ή οργανώσεων, που λειτουργούν στους κόλπους του Κόμματος ή εκτός του Κόμματος, αλλά που στηρίζουν το Πρόγραμμά του και οι βουλευτές. Η αναλογία της εκπροσώπησης κάθε Τμήματος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική τηρεί επαφές με την Επιτροπή των Εκπροσώπων του Κόμματος, παρακολοθεί την δραστηριότητα των Τμημάτων, τις παραδοχές στο Κόμμα, οργανώνει και διευθύνει τη δουλειά του Κόμματος στην περιοχή ή στην Νομαρχία, συνεργαζόμενη με όλους του αιρετούς και υποστηριχτές του Κόμματος, οργανώνει τη δουλειά στις εκλογικές καμπάνιες, καλεί προς λογοδότηση τους αιρετούς στα όργανα της τοπικής εξουσίας και εκφράζει απόψεις για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

Ά ρ θ ρ ο 18 Η Νομαρχιακή Επιτροπή

Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι οργανωτική βαθμίδα του Κόμματος σε επίπεδο Νομού και αποφασίζει σχετικά με τη στάση του Κόμματος για τα αντίστοιχα προβλήματα του Νομού. Η εκλογή των μελών της Νομαρχιακής γίνεται από τη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του Κόμματος, βάσει των αποφάσεων των Συντονιστικών Επιτροπών και έχουν τετράχρονη εντολή. Η Νομαρχιακή πρέπει να αποτελείται από 35 μέλη και η λίστα εγκρίνεται με ανοιχτή ψηφοφορία. Συμμετέχουν χωρίς εκλογή οι βουλευτές του Νομού, οι Έπαρχοι και οι Δήμαρχοι, που εκλέχτηκαν με το έμβλημα του Κόμματος, οι πρόεδροι των Συντονιστικών, για όσο διάστημα ασκούν το καθήκον αυτό. Στη Συνδιάσκεψη, σε περίπτωση αμφισβήτησης κάποιων υποψηφίων για τη Νομαρχιακή, που προτάθηκαν από τις Συντονιστικές, οι υποψηφιότητες των ατόμων αυτών περνάει μέσα από τη διαδικασία της ανοιχτής ψήφου και σε περίπτωση, που απορριφθούν, τότε προτείνονται άλλα άτομα για εκλογή. Οι νέες υποψηφιότητες, πρέπει χωρίς άλλο να προέρχονται από την περιοχή του απορριφθέντος υποψηφίου. Η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη συνέρχεται κάθε δύο χρόνια και εκλέγει τον Πρόεδρο με κρυφή ψηφοφορία, ενώ το προεδρείο της Νομαρχιακής εκλέγεται από το Συμβούλιο της Νομαρχιακής του Κόμματος. Σε εποχές εκλογών, μετά από απόφαση του Προεδρείου, συνέρχεται η έκτατη Συνδιάσκεψη της Νομαρχιακής. Έκτατη Συνδιάσκεψη μπορεί να συνέλθει και μετά από πρόταση του Προεδρείου ή του 1/3 των μελών του Συμβουλίου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή φέρει την όλη την ευθύνη για την δουλειά του Κόμματος στο Νομό στο διάστημα ανάμεσα στις δύο Συνδιασκέψεις, παρακολουθεί τη δραστηριότητα των Συντονιστικών και των αιρετών στα τοπικά όργανα εξουσίας, τους καλεί σε λογοδοσία, οργανώνει και διευθύνει τη δουλειά του Κόμματος στο Νομό, συνεργαζόμενη με όλους τους αιρετούς, τους φίλους και τους υποστηρικτές του Κόμματος, διοργανώνει τη δουλειά κατά τις εκλογικές καμπάνιες και κάνει προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων στο Νομό. Εκφράζει την άποψή της για τις υποψηφιότητες των βουλευτών και των Επάρχων και Δημάρχων, οι οποίες προτείνονται από τις Συντονιστικές. Οι συσκέψεις της Νομαρχιακής γίνονται μία φορά ανά τρίμηνο μετά από απόφαση του Προεδρείου. Μετά από πρόταση των 50+1 μελών δικαιούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης του Προεδρείου Η Νομαρχιακή συγκροτεί μόνιμες επιτροπές εργασίας, οι οποίες λογοδοτούν κάθε τρεις μήνες για τη δράση τους στη σύσκεψή της. Εγκρίνει τη λίστα των υποψηφίων για το Εθνικό Συμβούλιο, που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Συνέδρτιο. Ως κανόνας, ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών και ορίζεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Εκλέγει τους αντιπροσώπους για την Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη του Κόμματος.

Ά ρ θ ρ ο 19 Το προεδρείο της Νομαρχιακής

Ο αριθμός των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση της Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης, αλλά όχι παραπάνω από 21 άτομα. Το Προεδρείο με κρυφή ψηφοφορία εκλέγει τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τους υπεύθυνους των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας του Νομού. Το Προεδρείο της Νομαρχιακής αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και 18 μέλη. Κάνει τον καταμερισμό δουλειάς, καθορίζει τον τομέα ευθύνης για τον καθένα και παρακαλουθεί σε καθημερινή βάση της εκτέλεση των καθηκόντων. Το Προεδρείο εγκρίνει τη συγκρότηση των οργανωτικών δομών του Κόμματος στο Νομό και ευθύνεται για την εκτέλεση των καθηκόντων, που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο και τα κεντρικά διευθυντικά όργανα. Διοργανώνει και ευθύνεται για την πορεία της εκάστοτε εκλογικής καμπάνιας. Συνεργάζεται με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και λογοδοτεί στη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη. Ευθύνεται για την ασφάλεια και τη διαχείρηση των διαφόρων υλικών και εγγράφων του Κόμμματος. Προετοιμάζει και διοργανώνει την Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη καθώς και άλλες δραστηριότητες σε κλίμακα Νομαρχίας. Στηρίζει και δραστηριοποιεί τα φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας σε κλίμακα Νομού και εκλέγει με ανοιχτή ψηφοφορία τους υπεύθυνους των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας. Συγκροτεί κατά περιόδους επιτροπές για σημαντικά θέματα της διαφωτιστικής δράσης του Κόμματος και τις εκλογικές δομές σε κλίμακα Νομού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – Τα κεντρικά διευθυντικά όργανα

 

Ά ρ θ ρ ο 20

Τα κεντρικά διευθυντικά όργανα του Κόμματος ΕΕΜΜ είναι το Συνέδριο, το Εθνικό Συμβούλιο, το Προεδρείο, ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 21 Το Συνέδριο
Το Προγραμματικό Συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο του Κόμματος, το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του ΕΕΜΜ και εκφράζει τη συλλογική τους θέληση. Συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι, που εκλέγονται από τις Νομαρχιακές Συνδιασκέψεις του Κόμματος, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών, οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι αιρετοί στα τοπικά όργανα εξουσίας, όπως και η πρόεδρος του φόρουμ της Γυναίκας, ο πρόεδρος του φόρουμ της Νεολαίας, οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι άνευ εκλογικής διαδικασίας. Το ταχτικό Συνέδριο συνέρχεται ανά τρία χρόνια, αλλά σε περιπτώσεις εκλογικών αναμετρήσεων ή για άλλους λόγους, μετά από απόφαση των 3/5 του Εθνικού Συμβουλίου συνέρχεται έκτατα. Για κάθε 100 μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Ο αριθμός των αντιπροσώπων για κάθε Νομό ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 22 Αρμοδιότητες του Συνεδρίου

Το Προγραμματικό Συνέδριο συζητάει και αποφασίζει για την πολιτική γραμμή του ΕΕΜΜ και εγκρίνει το Καταστατικό, το Πρόγραμμα, την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες κάθε βαθμίδας, ορίζει την εντολή του Πρόεδρου του Κόμματος και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από τα μέλη του Κόμματος, εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή του Εσωτερικού Ελέγχου και της Τήρτησης του Καταστατικού… εγκρίνει τις υποψηφιότητες για τη θέση του Πρόεδρου του Κόμματος, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από τα μέλη του Κόμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κετατεθούν άνω των δύο υποψηφιοτήτων. Το Προγραμματικό Συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για την εκλογή του Προέδρου του Κόμματος και του Εθνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου σχετικά λαμβάνονται με ανοιχτή ψηφοφορία, με την πλειοψηφία των, παρισταμένων στην εκλογή, αντιπροσώπων.

Ά ρ θ ρ ο 24

Το Συνέδριο διευθύνεται από ένα Προεδρείο, στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη του Προεδρείου του Κόμματος, καθώς και άλλες προσωπικότητες. Οι εργασίες του Συνεδρίου καθώς και οι αποφάσεις που θα ληφθούν απ’ αυτό θα θεωρούνται νόμιμες σε περίπτωση που συμμετέχουν άνω του 50% των εντολοδόχων αντιπροσώπων και αν κατά την ψηφοφορία συμμετέχουν άνω των 50% των παρισταμένων αντιπροσώπων.

Ά ρ θ ρ ο 25 Το Εθνικό Συμβούλιο

Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από 45 μέλη, τα οποία εκλέγονται απότη βάση του Κόμματος, από τους προέδρους των Νομαρχιακών, τους βουλευτές και τους υπουργούς καθώς και από Δημάρχους και Επάρχους, τους προέδρους των φόρουμ της Γυναίκας και της Νεολαίας, για όσο διάστημα ασκούν το καθήκον αυτό. Το Εθνικό Συμβούλιο διευθύνει και ευθύνεται για όλη τη δουλειά του Κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων, διοργανώνει και διευθύνει την προετοιμασία του Συνεδρίου, αποφασίζει για τη σύγκλισή του, εξετάζει τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός της χώρας, προσανατολίζει τη δράση των βουλευτών, διαχειρίζεται την οικονομική δραστηριότητα του Κόμματος, οργανώνει και διευθύνει τις εκλογικές καμπάνιες, εκλέγει το Προεδρείο του Κόμματος, εγκρίνει τις συμμαχίες με τα άλλα Κόμματα, εγκρίνει τις τελικές υποψηφιότητες για τους βουλευτές, τους Δημάρχους και Επάρχους. Το Εθνικό Συμβούλιο στν πρώτη του σύσκεψη εκλέγει το πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και το ρόλο του Γενικού Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τις αντίστοιχες επιτροπές για κάθε τομέα της δουλειάς. Η σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου συγκαλείται και διευθύνεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου και εκτελεί τα καθήκοντα του Συνεδρίου μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να ανανεωθεί στο 1/3 του γενικού αριθμού των μελών του, που εκλέγονται από τις γενικές εκλογές σύμφωνα με τη λίστα που τηρείται στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Κόμματος. Το Εθνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, αλλά πάντοτε σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος όχι λιγότερο από μία φορά ανά εξάμηνο.

Ά ρ θ ρ ο 26

Το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΕΜΜ προσδιορίζει τους τρόπους εκτέλεσης των αποφάσεων του Συνεδρίου και παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος και του Καταστατικού.

• Εξετάζει σε ετήσια βάση τις εκθέσεις για τη δράση του Προεδρείου.

• Συντονίζει τη δραστηριότητα των κατώτερων βαθμίδων του Κόμματος.

• Συγκροτεί τα τμήματα, τις διαρκείς επιτροπές, που αποτελούνται από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και από άλλους παράγοντες από τον κοινωνικό, επιχειρηματικό και πνευματικό χώρο, με σκοπό τη στήριξη για την πραγματοποίηση των στόχων, που έχει αναλάβει το Κόμμα.

• Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κόμματος, τα σχέδια και τις κυριότερες δραστηριότητες καθώς και τα πολυετή προγράμματα.

• Εξετάζει και αξιολογεί τη δράση του Πρόεδρου και του Προεδρείου του Κόμματος.

• Αξιολογεί τη δουλειά των βουλευτών, των υπουργών, των ανώτερων κρατικών λειτουργών, όπως και των τοπικών λειτουργών, που έχουν προταθεί από το ΕΕΜΜ.

Ά ρ θ ρ ο 27

Το Προεδρείο Το εκτελεστικό όργανο του Κόμματος είναι το Προεδρείο, που αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία εκλέγονται με κρυφή ψηφοφορία από το Εθνικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Προεδρείου είναι αυτόματα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Το Προεδρείο του ΕΕΜΜ συνέρχεται όχι λιγότερο από μία φορά ανά δίμηνο.

• Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου, των συσκέψεων του Εθνικού Συμβουλίου, τη δραστηριότητα των τομέων και των διαρκών επιτροπών.

• Διευθύνει την καθημερινή δουλειά του Κόμματος και τη δραστηριότητα των Τμημάτων ή των επιτροπών, που λειτουργούν παρά τω Προεδρείω.

• Καταρτίζει τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, τα σχέδια των κυριότερων δραστηριοτήτων και τα άλλα προγράμματα.

• Εγκρίνει τους Κανονισμούς των Τμημάτων, των Διαρκών Επιτροπών και των ομάδων εργασίας παρά τω Προεδρείω.

• Συγκαλεί τη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

• Προετοιμάζει τα υλικά για συζήτηση στις συσκέψεις αυτές καθώς και για άλλες δραστηριότητες του Κόμματος.

• Αποφασίζει για τη σύγκλιση του Συνεδρίου και μπορεί να ορίσει προσωρινά διευθυντικά όργανα στις Νομαρχίες.

• Αποφασίζει για τα οικονομικά μέσα και για την εξασφάλιση των οργανωτικών δραστηριοτήτων του Κόμματος.

• Εξ’ ονόματος του Κόμματος κλείνει τις πράξεις συνάπτει συμφωνίες, ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς στα αντίστοιχα υποκαταστήματα της Κρατικής Τράπεζας και διαχειρίζεται την περιουσία του Κόμματος εντός της χώρας όπως ορίζει ο νόμος και όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.

• Εγκρίνει το σχήμα του δελτίου του μέλους του Κόμματος και τις σφραγίδες για τα Τμήματα. • Οι αποφάσεις του Προεδρείου θεωρούνται έγκυρες όταν στην ψηφοφορία (ανοιχτή ή κρυφή) συμμετέχουν άνω του 50% των μελών του.

• Άρθρο 28

Αποφασίζει για τη συνεργασία για διάφορα θέματα με άλλα Κόμματα, συλλόγους και διάφορα φόρουμ. Όταν γίνεται λόγος για την πολιτική γραμμή του Κόμματος, συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει. Καταρτίζει τις εκλογικές ταχτικές, τα εκλογικά προγράμματα και τις λίστες των υποψηφιοτήτων, που προκύπτουν από τις διευρυμένες συσκέψεις με τα μέλη στις διοικητικές ζώνες. Εγκρίνει ή παύει τον αρχισυντάκτη και τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας. Λαμβάνει αποφάσεις για βαρυσήμαντες πολιτικές υποθέσεις σχετικά με τη στάση του Κόμματος.

Ά ρ θ ρ ο 29

Το Προεδρείο εκλέγει με κρυφή ψηφοφορία και με πλειοψηφία τους γραμματείς του Κόμματος, τον οργανωτικό, των δημοσίων σχέσεων, των σχέσεων με το εξωτερικό, των οικονομικών θεμάτων καθώς και τον εκπρόσωπο του Κόμματος. Μετά από πρόταση του 1/3 των μελών του, με πλειοψηφία και κρυφή ψηφοφορία και συμμετοχή άνω των 50% των μελών του Προεδρείου, μπορεί να καθαιρέσει τον καθένα από τους γραμματείς και να τους αντικαταστήσαει με άλλους.

Ά ρ θ ρ ο 30

Η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού

• Ελέγχει την εφαρμογή του Καταστατικού του Κόμματος, των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Εθνικού Συμβουλίου, του Προεδρείου καθώς και των βασικών εγγράφων του Κόμματος.

• Ελέγχει τη συζήτηση των αιτήσεων, δηλώσεων, παραπόνων, που απευθύνονται στα κεντρικά όργανα του Κόμματος.

• Ελέγχει την οικονομική και χρηματιστική δραστηριότητα και την ορθή εεκτέλεση του προϋπολογισμού του Κόμματος. Αποτελείται από 9 άρομα, εμπειρογνώμονες στον τομέα της οικονομίας, του νομικού κόσμου και, εκλέγονται από το Συνέδριο.

Ά ρ θ ρ ο 31

Η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού είναι το κεντρικό πειθαρχικό όργανο του Κόμματος. Τα παράπονα για τις διαγραφές, τα πειθαρχικά μέτρα και για τυχόν λανθασμένη ερμηνεία του Καταστατικού ή και για ενέργειες αντικαταστατικές, λαμβάνουν τελική μορφή στις Επιτροπές του Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου είναι τελεσίδικης μορφής.

Ά ρ θ ρ ο 32

Η Επιτροπή Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού εκλέγεται από το Συνέδριο του Κόμματος και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη. Ερμηνεύει το Καταστατικό και τα άλλα έγγραφα του Κόμματος, καταγράφει τις προτάσεις για τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, φροντίζει για την νομική υπόσταση των αποφάσεων των κομματικών οργάνων. Η Επιτροπή Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού προετοιμάζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού ή του σχεδίου Καταστατικού και τις στέλνει για μελέτη στα διευθυντικά όργανα του Κόμματος και στα Παραρτήματα. Βάσει των σκέψεων και προτάσεων, που γίνονται, η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει τις τελικές προτάσεις για το σχέδιο Καταστατικού. Το σχέδιο αυτό τίθεται προς έγκριση στο Συνέδριο, το μόνο κομματικό όργανο που δικαιούται να εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο Καταστατικού του Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΕΜΜ

 

Ά ρ θ ρ ο 33 Η εκλογική Επιτροπή

Η Εκλογική Επιτροπή του Κόμματος ΕΕΜΜ είναι το όργανο, που διευθύνει και ελέγχει τις εσωκομματικές εκλογές, για το Πρόεδρο του Κόμματος και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, που διεξάγονται με το σύστημα «Ένα μέλος – μία ψήφος». Η Εκλογική Επιτροπή του Κόμματος αποτελείται από 7 άτομα και η ίδια αναλογία τηρείται και στη βαθμίδα του Νομού ή σε μικρότερες διοικητικές μονάδες. Τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής εκλέγονται στο Συνέδριο με πλειοψηφία και, το χρονικό διάστημα λειτουργίας της παρατείνεται άλλες 6 μήνες μετά τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί σε διευθυντικές θέσεις του Κόμματος. Τα μέλη πρέπει να διακρίνονται για την ουδετερότητά τους και την άψογη ηθική τους στάση. Η Εκλογική Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει στο Εθνικό Συμβούλιο όλους του νομικούς φακέλους για τις εκλογές, προετοιμάζει τα ψηφοδέλτια και όλη την λογιστική βοήθεια και διορίζει τα μέλη των τοπικών εκλογικών επιτροπών, που προτείνονται από τους υποψηφίους, καθώς και την ονομαστική λίστα του εκπροσώπου. Μετά τη λήξη των εκλογών ελέγχει τη νομιμότητα και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή καθώς και οι τοπικές εκλογικές επιτροπές λειτουργούν βάσει του «Εκλογικού Κανονισμού», που εγκρίνεται από το πρώτο Συνέδριο του Κόμματος.

Ά ρ θ ρ ο 34 Ο Πρόεδρος του Κόμματος

Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται βάσει της αρχής «Ένα μέλλος-μία ψήφος». Η εκλογή του Προέδρου όπως και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου γίνονται με κρυφή ψηφοφορία, την ίδια μέρα –ανάπαυσης-, σε όλα τα τμήματα του Κόμματος. Στην εκλογή συμμετέχουν όλα τα μέλη, αλλά και οι φίλοι και οι συμπαθούντες, που είναι καταγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της εκλογής.

Ά ρ θ ρ ο 35 •

Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκπροσωπεί νόμιμα το Κόμμα εντός και εκτός της χώρας και ενεργεί εξ΄ονόματός του. Διευθύνει τις πολιτικο-οργανωτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της γραμμής του Συνεδρίου και των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου.

• Συμμετέχει σε όλα τα κεντρικά όργανα του Κόμματος.

• Διορίζει και παύει τους εργαζόμενους στο κέντρο, οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι από τα κομματικά όργανα.

• Θεσμοθετεί τα departamentet και διοργανώνει τις δραστηριότητές τους σε διαβούλευση με το Ππροεδρείο του Κόμματος.

• Επιστρατεύει τα μέλη του Προεδρείου και τους άλλους λειτουργούς του κομματικού μηχανισμού στις κομματικές δραστηριότητες.

• Διορίζει τα κλιμάκια για τις επαφές με τα κόμματα στο εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας

• Ο Πρόεδρος του Κόμματος δεν εκλέγεται πάνω από δύο συναπτές θητείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο – Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΕΜΜ

 

Άρθρο 36

Η Νεολαία και η Γυναίκα του Κόμματος αποτελούν συνθετικό στοιχείο του Κόμματος ΕΕΜΜ. Στον οργανωτικό τομέα, συμπεριλαμβάνονται στις κομματικές δομές. Για τα ειδικότερα θέματά τους λειτουργούν βάσει των διατάξεων του εγγεγκριμένου από τα ίδια τα φόρουμ τους, Καταστατικού τους.

Ά ρ θ ρ ο 37

Το Πρόγραμμα, το Καταστατικό και οι άλλες πράξεις του ΕΕΜΜ είναι υποχρεωτικά για τα φόρουμ της Νεολαίας και της Γυναίκας.

Ά ρ θ ρ ο 38

Η Νεολαία και η Γυναίκα του Κόμματος ΕΕΜΜ εκπροσωπούνται σε όλα τα τοπικά και κεντρικά όργανα του Κόμματος. Ο αριθμός της εκπροσώπησης ορίζεται από την αναλογία τους στο σύνολο των μελών του Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο – Οι βουλευτές και οι τοπικοί αιρετοί

 

Άρθρο 39

Οι βουλευτές είναι αυτόματα μέλη του Προεδρείου του Κόμματος. Το Κόμμα ΕΕΜΜ υλοποιεί την πολιτική του στα όργανα της κρατικής εξουσίας διαμέσου των εκλεγμένων αντιπροσώπων του στα εν λόγω όργανα. Οι βουλευτές του Κόμματος ΕΕΜΜ, που εκλέγονται στο αλβανικό Κοινοβούλιο αποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι υποχρεωμένη να σέβεται την πολιτική του Κόμματος και να εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντικών του οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο – Οι συνεργασίες με άλλα Κόμματα, οργανώσεις και συλλόγους

 

Άρθρο 40

Το Κόμμα ΕΕΜΜ συνεργάζεται με όλα τα πολιτικά κόμματα, συλλόγους και φόρουμ του ίδιου πολιτικού προσανατολισμού εντός της χώρας. Πραγματοποιεί σταθερές διεθνείς σχέσεις με κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, κλπ, που έχουν κοινά οράματα, ιδανικά και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του.

Ά ρ θ ρ ο 41

Ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης Τα όργανα του τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης του Κόμματος ΕΕΜΜ στηρίζουν με τη λειτουργία τους την πολιτική του Κόμματος βάσει του Προγράμματος και του Καταστατικού του. Διαφυλάσσουν το δικαίωμα της ελευθερίας στην ενημέρωση και στην ελεύθερη έκφραση της σκέψης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Κόμματος θα είναι στις δύο γλώσσες, στην αλβανική και την ελληνική.

Ά ρ θ ρ ο 42 Τα οικονομικά μέσα του Κόμματος

Τα οικονομικά μέσα του Κόμματος αποτελούνται από:

• Τις συνδρομές των μελών

• Τον κρατικό προϋπολογισμό

• Τα έσοδα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του

• Τα έσοδα από τις επιχειρήσεις του Κόμματος

• Τα έσοδα από τις εκδοτικές δραστηριότητες του Κόμματος

• Τις βοήθειες από τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος

• Τα κινητά και ακίνητα, που αφήνονται με κληρονομιά στο Κόμμα.

• Τα έσοδα από οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες μετά πληρωμής

• Άλλα έσοδα βάσει τη ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας, εθελοντικές συνεισφορές πολιτών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, οργανώσεν, κλπ.

Ά ρ θ ρ ο 43

Τα οικονομικά αποτελέσματα και ο ετήσιος προϋπολογισμός του Κόμματος ΕΕΜΜ εγκρίνονται στο Εθνικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 44

Στους κόλπους του Εθνικού Συμβουλίου λειτουργεί η Οικονομική Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται τα οικονομικά έσοδα του Κόμματος και ευθύνεται για την διαχείρησή τους με διαφάνεια. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει λογαριασμό για τα οικονομικά θέματα σε όλες τις βαθμίδες του κομματικού μηχανισμού.

Ά ρ θ ρ ο 45

Για τον οικομικό και χρηματιστικό έλεγχο επιφορτίζεται η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού στο Νομό και στο Κέντρο.

Ά ρ θ ρ ο 46

Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού δεν μπορεί νας είναι μόνιμο.

Ά ρ θ ρ ο 47

Το Κόμμα και τα κονδύλιά του είναι απαλλαγμένα από τη φορολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Ά ρ θ ρ ο 48

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την ίδρυση του Κόμματος εκλέγει την προσωρινή ομάδα που θα διευθύνει το Κόμμα, αποτελούμενη από Πρόεδρο, γραμματέα, εκπρόσωπο τύπου, οργανωτικό γραμματέα, οικονομολόγο, οι οποίοι θα αναλάβουν: • Την εγγραφή του Κόμματος ΕΕΜΜ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο Τιράνων.

• Την προετοιμασία του πρώτου οργανωτικού Συνεδρίου του Κόμματος, το οποίο θα συνέλθει 15 μέρες μετά την εγγραφή του Κόμματος.

• Την ίδρυση των Τμημάτων στη βάση

• Την οικονομική δραστηριότητα

• Την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ά ρ θ ρ ο 49

Το πρώτο οργανωτικό Συνέδριο του Κόμματος θα συνέλθει με τη συμμετοχή όλων των θεμελιωτών, των προσωπικοτήτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που διαπρέπουν σε όλους τους τομείς και τους εκπροσώπους των Τμημάτων σε όλη τη γεωγραφική έκταση της λειτουργίας του.

• Το Συνέδριο θα εγκρίνει τον Εκλογικό Κανονισμό του Κόμματος για τον τρόπο εκλογής όλων των κομματικών οργάνων, την εκλογή του Προέδρου και των αντιπροσώπων με βάση την αρχή «Ένα μέλος-Μία ψήφος».

• Θα εκλέξει την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, για τη διεξαγωγή των εκλογών

• Θα ορίσει την ημερομηνία των πρώτων εκλογών

• Θα εκλέξει τις προσωρινές επιτροπές για τη χάραξη της πολιτικής σε όλους τους τομείς της ζωής και της δραστηριότητας.

• Θα εκλέξει την Προσωρινή Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού.

• Θα εκλέξει την Επιτροπή Οικονομικής Διαφάνειας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 50

Το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμματος είναι ανοιχτό για κάθε αλλαγή, που απορρέει από την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης του Κόμματος.

Ά ρ θ ρ ο 51

Το Κόμμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΕΕΜΜ είναι νομικό πρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο 52

Το Κόμμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας-ΕΕΜΜ μπορεί να αναστείλλει τη λειτουργία του μετά από εγκριση των 2/3 των μελών του μέσα από κομματικό δημοψήφισμα. Στην περίπτωση αυτή όλη η περιουσία του Κόμματος, μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης, μεταβιβάζεται προς όφελος της Κοινότητας, που στήριξε το Κόμμα. Τούτο γίνεται με απόφαση του Συνεδρίου.

Ά ρ θ ρ ο 53

Το πρώτο προγραμματικό Συνέδριο του Κόμματος-ΕΕΜΜ διευθύνεται από την Επιτροπή του Κόμματος, που εκλέγεται από την ομάδα Πρωτοβουλίας για την ίδρυση του Κόμματος.

Ά ρ θ ρ ο 54

Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο Τιράνων.