ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον(ΕΕΜΜ) είναι μια εθελοντική ένωση που συγκροτείται από ομάδα διανοουμένων, επιχειρηματιών, κλπ, αλβανικής υπηκοότητας και ελληνικής εθνικότητας, με στόχο τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και του κράτους, διεκδικώντας ταυτόχρονα τη νομική κατοχύρωση και εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, των Κοινοτήτων και Μειονοτήτων, προπαντός της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων και της ισχύουσας, προσαρμοσμένης στα θεματα αυτά, αλβανικής νομοθεσίας.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ) είναι ενσυνείδητο για τις πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές αξίες της αλβανικής κοινωνίας και για την ειρηνική θρησκευτική συμβίωση και θα προσπαθήσει ώστε οι αναγνωρισμένες αυτές αξίες, που συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο της χώρας, να ενισχυθούν περεταίρω μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και ταυτόχρονα να κατοχυρωθούν και να θεσμοθετηθούν.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) διαμέσου της δράσης του έχει ως στόχο να αντιπροσωπεύει αντάξια και να προστατεύει με όλα τα δημοκρατικά μέσα τα δικαιώματα προπαντός της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, η οποία σ’ όλη την ιστορία της, σε αγαθή συνεργασία με τον αλβανικό λαό, είχε να αναδείξει συμπεριφορές καλής επικοινωνίας, συνέβαλε χωρίς διλήμματα στην πρόοδο της χώρας ως παράγοντας ειρήνης και κατανόησης σε όλα τα επίπεδα της ζωής.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ) στηρίζει ανεπιφύλακτα την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από μια τέτοια ένταξη και, μέσα από τη συνεργασία με τα αντίστοιχα ιδρύματα και οργανισμούς, στηρίζει την εφαρμογή στην πράξη των επικυρωμένων από το αλβανικό Κοινοβούλιο, Συμβάσεων για τις Εθνικές Μειονότητες.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον(ΕΕΜΜ) στηρίζει, προστατεύει και σέβεται την ελευθερία της σκέψης, του τύπου, της θρησκείας, το δικαίωμα του ατόμου επί της ιδιωκτησίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της ελεύθερης διακίνησης.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ) στηρίζει τα δικαιώματα των Μειονοτήτων, όπως προβλέπονται από το άρθρο 20 του Συντάγματος της Αλβανικής Δημοκρατίας, ως έχει:
  •  1. «Τα άτομα, που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ασκούν σε πλήρη ισονομία τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. 2. Τα άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, χωρίς εμπόδια ή υποχρέωση ή εξαναγκασμό, της εθνικής τους, πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσικής τους ιδιαιτερότητας. Έχουν το δικαί9ωμα της διάσωσης και της περεταίρω ανάπτυξης της ιδιαιτερότητας αυτής, να διδάξουν και να διδαχθούν στη μητρική τους γλώσσα, όπως και να ενωθούν σε οργανώσεις και συλλόγους για την προστασία των συμφερόντων και της ταυτότητάς τους» και
  •  απαιτεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων, που εμπεριέχονται στην επικυρωμένη από το αλβανικό Κοινοβούλιο, Σύμβαση Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις Εθνικές Μειονότητες για:
  •  το δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής του ατόμου, που ανήκει σε εθνική μειονότητα, να αναγνωρίζεται ως τέτοιο χωρίς κανέναν περιορισμό λόγω της επιλογής αυτής ή από την άσκηση των δικαιωμάτων του λόγω της επιλογής του.
  •  το δικαίωμα των ατόμων, που ανήκουν σε εθνική μειονότητα να ασκούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους ατομικά η από κοινού με τα άλλα άτομα.
  •  Το δικαίωμα της ισονομίας και της ίσης προστασίας από το νόμο και η απογόρευση κάθε διάκρισης, που στηρίζεται στην εθνική ταυτότητα.
  •  Την υποχρέωση των πλευρών της Σύμβασης να παροτρύνουν την προσπάθεια για τη διάσωση και ανάπτυξη του πολιτισμού τους και την προστασία των βασικών στοιχείων της εν λόγω ταυτότητας όπως είναι η θρησκεία, η γλώσσα, οι παραδόσεις και η πολιτιστική κληρονομιά.
  •  Την υποχρέωση των πλευρών της Σύμβασης να μην ασκούν πολιτικές ή πραχτικές που αποσκοπούν στην αφομίωση των ατόμων, που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες, χωρίς τη θέλησή τους.
  •  Την δέσμευση των πλευρών της Σύμβασης να ενθαρρύνουν το πνεύμα ανοχής και διασυνοριακού διαλόγου και την ανάληψη μέτρων, προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ όλων των ατόμων, που διαβιούν στο χώρο τους, χωρίς διακρίσεις όσον αφορά στην εθνική, πολιτισμική, γλωσσική ή θρησκευτική ταυτότητα των εν λόγω ατόμων, ειδικότερα στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και του τύπου.
  •  Τη δέσμευση των πλευρών της Σύμβασης νας λάβουν μέτρα, που προστατεύουν τα άτομα τα οποία δέχονται απειλές ή διακρίσεις, εχθρότητες ή βία λόγω της εθνικής, πολιτισμικής, γλωσσικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας.
  •  Την εγγύση του δικαιώματος κάθε ατόμου, που ανήκει σε εθνική μειονότητα, της ειρηνικής συγκέντρωσης, της ελευθερίας οργάνωσης, της ελευθερίας έκφρασης, ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικού φρονήματος.
  •  Την δέσμευση για ανοιχτή εκδήλωση της θρησκείας, για σύσταση θρησκευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων και συλλόγων.
  •  Την ελευθερία ύπαρξης σκέψεων και λήψης ή διάδοσης πληροφοριών και ιδεών στη γλώσσα της μειονότητας, χωρίς την παρέμβαση των κρατικών αρχών, ανεξάρτητα από τα σύνορα.
  •  Την αδειοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις για ραδιοφώνο, τηλεόραση ή κινηματογράφο.
  •  Την ανεμπόδιστη έκδοση και χρήση του γραπτού τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης από άτομα, που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.
  •  Το δικαίωμα ενός ατόμου, που ανήκει σε εθνική μειονότητα να χρησιμοποιήσει ελεύθερα και χωρίς παρεμβάσεις τη γλώσσα του ατομικά ή δημόσια, προφορικά ή γραπτά.
  •  Το δικαίωμα χρήσης της γλώσσας τους στις σχέσεις μεταξύ των ίδιων και των διοικητικών αρχών.
  •  Το δικαίωμα του ατόμου να πληροφορηθεί άμεσα στη γλώσσα του για τους λόγους της σύλληψης και για τη φύση και αιτία κάθε κατηγορίας εναντίον του και για την νομική υποστήριξη του εαυτού του στη γλώσσα του και σε περίπτωση ανάγκης, διαμέσου της βοήθειας άνευ αμοιβής από κάποιον μεταφραστή.
  •  Το δικαίωμα χρήσης του επώνυμου(προέλευσης) και των ονομάτων στη γλώσσα της μειονότητας και το δικαίωμα της επίσημης αναγνώρισης αυτών.
  •  Το δικαίωμα έκθεσης στη γλώσσα της μειονότητας των επιγραφών, στοιχείων και άλλων πληροφοριών ιδιωτικής φύσης σε ανοιχτό για το κοινό χώρο.
  •  Το δικαίωμα ώστε στις παραδοσιακές περιοχές να τοποθετούνται εγχώρια ονόματα σε δρόμους ή σε άλλους γεωγραφικούς χώρους και στη γλώσσα της μειονότητας
  •  Τη δέσμευση να ληφθούν μέτρα για κατάρτιση μελετών περί του πολιτισμού, της ιστορίας, της γλώσσας, του θρησκευτικού φρονήματος της μειονότητας και της πλειοψηφίας, επιμορφώνοντας τους δάσκαλους και εφοδιάζοντάς τους με κείμενα.
  •  Το δικαίωμα ώστε τα άτομα, που ανήκουν στη μειονότητα να ιδρύουν και να διευθύνουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά τους ιδρύματα.
  •  Το δικαίωμα διδασκαλίας στη γλώσσα τους.
  •  Το δικαίωμα συμμετοχής στις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές δρατηριότητες καθώς και στις δημόσιες υποθέσεις, προπαντός σε όσα έχουν σχέση με τους ίδιους.
  •  Την εναντίωση στα μέτρα, που αλλοιώνουν τη σύνθεση του πληθυσμού στις παραδοσιακές περιοχές των εθνικών μειονοτήτων και που αποσκοπούν στον περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, που απορρέουν από τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Πλαίσιο, αρχές
  •  Το δικαίωμα σύναψης και διατήρησης ελεύθερων και ειρηνικών επαφών ένθεν και ένθεν των συνόρων με άτομα, της ίδιας εθνικής, πολιτισμικής ή θρησκευτικής ταυτότητας ή κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς.
  •  Το δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές.
  •  Την παρότρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας.

 Οι αρχές της εν λόγω Σύμβασης γίνονται συστατικό στοιχείο του προγράμματος του Κόμματος της Εθνικής Ελληνμικής Μειονότητας για το Μέλλον (ΕΕΜΜ), το οποίο πέρα από τη δέσμευσή του για την εφαρμογή τους στην πράξη θα συμβάλει ώστε να συμπεριληφθούν οι αρχές αυτές και στους αντίστοιχους, ψηφισμένους για όλους τους αλβανούς πολίτες, νόμους.

 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ), με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές της συγκρότησης και λειτουργίας του κράτους δικαίου, στηρίζει τον κοινοβουλευτικό πλουραλισμό και την αυθεντική εκπροσώπηση των μειονοτήτων σ’ αυτό καθώς και τη συμμετοχή τους στην δημόσια διοίκηση, τοπική και κεντρική.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, που θεμελιώνεται επί της αρχής του δικαίου και αντικειμενικότητας, σεβόμενο το δικαίωμα κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από την κοινωνική, πολιτική, εθνική, θρησκευτική και πολιτισμική του κατάσταση.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει το δικαίωμα επί της ιδιωτικής περιουσίας, όπως και την ενίσχυση των αντίστοιχων ιδρυμάτων ως αναφορά στη επιβεβαίωση της γνησιότητας του κληρονομικού ή του προσφάτως αποχτηθέντος ντοκουμέντου.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την αποκέντρωση του κράτους και ειδικότερα την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπει σχετικά με την Τοπική Αυτονομία, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσα από την αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών και ανθρώπινων πόρων, αλλά και μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ξένες επενδύσεις, όπως και το ελεύθερο εμπόριο.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των πολιτών μές από την βελτίωση των υποδομών στους στρατηγικούς τομείς, αλλά και της συνεχούς βελτίωσης της νομοθεσίας όπως και της κοινωνικής πρόνοιας.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και τη δημιουργία βιολογικών ειδών εσωτερικής κατανάλωσης και εξαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει ένα υγειονομικό σύστημα στην υπηρεσία του λαού και για όλους τους πολίτες, μέσα από σύγχρονες υποδομές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιδημιών.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και θεωρεί πρωταρχικό θέμα την ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη για την τήρηση καθαρού του περιβάλλοντος χώρου σήμερα και στο μέλλον.
 •  Το Κόμμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας (ΕΕΜΜ) στηρίζει την άσκηση ειρηνικής εξωτερικής πολιτικής και τη συνεργασία με όλα τα κράτη, ειδικότερα με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες φιλοξενούν ως μετανάστες αλβανους πολίτες, που αποτελούν γέφυρα μόνιμης σχέσης.